Leerlingzorg

Leerlingondersteuning binnen Fortior

Niveau 1
De school biedt basiszorg: de school volgt systematisch de ontwikkeling van alle kinderen en biedt passende ondersteuning, op het gebied van rekenen en wiskunde, technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag.

Niveau 2
Wanneer de leerkracht specifieke vragen heeft in de basiszorg van een kind kan hij binnen school de deelteamleider raadplegen.
Een deelteamleider ondersteunt leerkrachten bij het bieden van ondersteuning op maat. De deelteamledier onderhoudt contacten met externe hulpverleners. De leerkracht is voor de ouders het eerste aanspreekpunt. 

Niveau 3
Wanneer de zorgen groter worden heeft de school de mogelijkheid om deze samen met ouders te bespreken met een orthopedagoog van BCO onderwijsadvies. Om de kern van de problematiek en concrete handelingsafspraken te kunnen maken vult school samen met ouders een HGPD (Handelings Gericht Proces Diagnostiek) in. Dit geeft een overzicht en inzicht op de problematiek, wat leidt tot een plan van aanpak (uitzicht).
Dit plan wordt ondertekend door ouders.
De school heeft ook een aantal andere mogelijkheden om extern advies in te winnen bijvoorbeeld: GGD (schoolarts), Bureau Jeugdzorg, ambulant begeleider(AB'er). Voordat een ambulant begeleider voor een leerling in actie kan komen moet een speciaal toewijzingstraject via de bovenschoolse ondersteuningscoördinator (mevrouw Rianne Bex, rianne.bex@fortior.nl) worden doorlopen. Ook hier geldt dat HGPD een centrale rol speelt in de aanpak van de problematiek.

Niveau 4
De school kan het bovenschoolse ondersteuningsloket inschakelen voor advies over de ontwikkeling van een kind, met name als de grenzen van zorg (dreigen te) worden bereikt en afwegingen gemaakt worden ten aanzien van zorg op basisschool dan wel plaatsing in het SBO. Als de school er voor kiest om uw kind aan te melden bij het bovenschoolse ondersteuningsloket, dan zal aan de ouders medewerking worden gevraagd. Ook u als ouder kunt het bovenschools ondersteuningsloket (mevrouw Rianne Bex, rianne.bex@fortior.nl) inschakelen. Mocht blijken dat het SBO een betere passende onderwijsplek is wordt en een toelaatbaarheidsverklaring SBO afgegeven.

Niveau 5
Mochten de zorgen ook het SBO overstijgen en een speciale onderwijssetting noodzakelijk is zal de school een toelaatbaarheidsverklaring SO aanvragen bij het bovenschoolse ondersteuningsloket. Indien deze wordt afgegeven zal het kind geplaatst worden op het SO.

Voor een uitgebreide procedurebeschrijving verwijzen wij naar het zorgplan.
Print Pagina printen