SchoolverzekeringHet schoolbestuur heeft voor alle leerlingen, personeel, bestuurs- en directieleden, stagiaires, vrijwilligers en ouderparticipanten de volgende verzekeringen afgesloten:

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering van de school garandeert gedupeerden dat schade, waarvoor de school of de hierboven genoemde verzekerden wettelijk aansprakelijk zijn, ook daadwerkelijk wordt vergoed. De persoonlijke aansprakelijkheid van de verzekerden is echter uitsluitend meeverzekerd, indien en voor zover de schade niet op hun eigen particuliere aansprakelijkheidsverzekering verhaalbaar blijkt.

Schade als gevolg van verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van personeel of leerlingen wordt door de school uitsluitend vergoed indien en voor zover deze schade door de aansprakelijkheidsverzekering van de school is gedekt.
De wettelijke aansprakelijkheid van ouderraden is meeverzekerd. Voor ouderraden met een eigen rechtspersoonlijkheid geldt deze dekking echter uitsluitend als zij als zodanig zijn aangemeld.

Niet meeverzekerd is aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met of het gevolg is van o.a.:
  • opzet, seksuele gedragingen, vermogensdelicten;
  • motorrijtuigen, asbest of asbesthoudende zaken;
  • een handelen of nalaten dat bewust in strijd is met enig door of namens de overheid gegeven voorschrift ter zake
  • van o.a. arbeidsomstandigheden, veiligheidsaspecten of re-integratie;
  • het niet, niet tijdig of niet behoorlijk treffen van voorzieningen en maatregelen die van overheidswege zijn voorgeschreven;
  • voor het gebruik van machines, gereedschappen en/of het gebruik en de verwerking van gezondheidsbedreigende stoffen;
  • aanspraken tussen de onderwijsinstelling en daaraan gelieerde ouderraden, medezeggenschapsraden en boekenfondsen onderling ingesteld.

Advies is om ieder aansprakelijkheidsschade eerst voor te leggen. Aansprakelijkheid is complex en niet zomaar in een limitatieve opsomming samen te vatten wat wel of niet gedekt is.

Ongevallenverzekering

Deze verzekering is in binnen- en buitenland geldig, gedurende 24 uur per dag zowel tijdens als buiten schooltijden voor:
  • Bestuurs- en directieleden, leerkrachten, onderwijs-ondersteunend personeel, stagiaires van andere scholen en de leerlingen

Gedurende de tijd dat men in deze hoedanigheid actief is voor de school als:
  • vrijwilliger en/of ouderparticipant

Verzekerd is een uitkering bij overlijden, blijvende invaliditeit en voor kosten van geneeskundige- en/of tandheelkundige hulp.
De verzekering van de school vergoedt uitsluitend kosten voor geneeskundige- en/of tandheelkundige hulp voor zover die niet door de eigen zorgverzekering worden vergoed. Daarom dienen die kosten eerst bij de eigen zorgverzekeraar te worden gedeclareerd.

Voor hulp en bijstand bij het verhalen van letselschade kunnen alle verzekerden en betrokkenen, direct en zelfstandig, gebruik maken van de expertise van www.schoolverzekering.nl


Verzekering voor eigendommen van personeel en vrijwilligers

Ongeacht de schuldvraag biedt deze verzekering voor het personeel, bestuurs- en directieleden en vrijwilligers, dekking voor "buitenschoolse" activiteiten, zoals het gaan naar, verblijven op en komen van vergaderingen, het bezoeken van ouders en leerlingen, het optreden van noodgevallen tijdens schooltijd zoals vervoer naar ziekenhuis e.d.
Schade die elders is verzekerd wordt niet vergoed.
De dekking voor vrijwilligers geldt uitsluitend gedurende de periode dat men als vrijwilliger optreedt, alsmede gedurende het gaan naar en komen van de plaats waar men de werkzaamheden als vrijwilliger uitoefent.
Tevens is de verzekering van kracht tijdens dienstreizen in opdracht van de school waarvoor deze een kilometervergoeding verleent.


Doorlopende reisverzekering

Deze verzekering biedt in binnen- en buitenland voor de begeleiders van leerlingen tijdens door de school georganiseerde school- en groepsreizen, excursies en uitstapjes (tot maximaal de in de polis genoemde verzekerde bedragen) dekking voor buitengewone kosten, schade aan logiesverblijven en persoonlijke eigendommen.

Voor bagage geldt een eigen risico van € 25,- per persoon per schadegeval.
Het gehele verzekeringspakket wordt beheerd en verzorgd door www.schoolverzekering.nl

Voor alle vragen over dekkingen en schades, al dan niet op bovengenoemde verzekeringen gedekt kunt u contact opnemen met:

www.schoolverzekering.nl
Eindhovenlaan 201|5224 VG 's-Hertogenbosch
Postbus 2432|5202 CK 's-Hertogenbosch|((073) 610 06 60|*info@cbocbo.nl
Print Pagina printen