GMR

De school waar je werkt of waar je kinderen naartoe gaan, is onderdeel van Stichting Fortior. Fortior is de Stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk Basisonderwijs in Stadsdeel Venlo, Arcen, Lomm en Velden. Onder deze stichting vallen 12 basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs.

Elk van deze 13 scholen heeft een medezeggenschapsraad, een MR. Deze raad is vergelijkbaar met een ondernemingsraad en een cliëntenraad. Binnen deze raad worden onderwerpen besproken met de directeur. Dit zijn onderwerpen als het schoolplan, de formatie, de missie en visie van de school.

Op bovenschools niveau is de medezeggenschap georganiseerd in de GMR. GMR staat voor gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Binnen de GMR worden onderwerpen besproken die op bovenschools niveau geregeld worden. Hierbij kun je denken aan onderwerpen als personeelsbeleid, strategisch beleid, financieel beleid en ARBO-beleid. De GMR is hier gesprekspartner van de bovenschools bestuurder, het College van Bestuur.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit vijf ouderleden en vijf personeelsleden die willen bijdragen aan kwalitatief goed onderwijs en werknemerschap op de scholen van Fortior. In beide geledingen is op dit moment een positie vacant.

Daarnaast heeft de GMR instemmingsrecht t.a.v. bijvoorbeeld vaststelling of wijziging van het schoolplan en –reglement, leerplan, zorgplan, onderwijskundige doelstellingen en adviesrecht t.a.v. bijvoorbeeld het financieel strategisch beleidsplan.

De GMR komt ongeveer 4-5 maal per jaar bij elkaar om samen met het College van Bestuur te vergaderen. Het inlezen in de stukken voor deze vergaderingen vergt ca. 2-4 uur per vergadering. Daarnaast wordt de MR van iedere Fortior school tenminste eenmaal per jaar door een GMR-lid bezocht, hebben we jaarlijks een thema-avond, en is het mogelijk deel te nemen aan commissies (zoals de financiële commissie) en een voor de GMR relevante cursusmiddag en -avond.

In de huidige GMR hebben zitting:

Oudergeleding
Voorzitter:

Nicole Nijholt-van de Ven                                                     

Anniek Houben
Lianne Lankreijer
Koen Saris
Carla Bronkhorst                                                                                                                                                    

Personeelsgeleding
Secretaris:
Henny Vullings
Simone van Beek

Sjannie Dobbelsteen
Anna de Groot
Sean Gommans

Cookie instellingen