GMR

De school waar je werkt of waar je kinderen naartoe gaan, is onderdeel van Stichting Fortior. Fortior is de Stichting voor Katholiek en Protestants-Christelijk Basisonderwijs in Stadsdeel Venlo, Arcen, Lomm en Velden. Onder deze stichting vallen 12 basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs.

Elk van deze 13 scholen heeft een medezeggenschapsraad, een MR. Deze raad is vergelijkbaar met een ondernemingsraad en een cliëntenraad. Binnen deze raad worden onderwerpen besproken met de directeur. Dit zijn onderwerpen als het schoolplan, de formatie, de missie en visie van de school.

Op bovenschools niveau is de medezeggenschap georganiseerd in de GMR. GMR staat voor gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Binnen de GMR worden onderwerpen besproken die op bovenschools niveau geregeld worden. Hierbij kun je denken aan onderwerpen als personeelsbeleid, strategisch beleid, financieel beleid en ARBO-beleid. De GMR is hier gesprekspartner van de bovenschools bestuurder, het College van Bestuur.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad bestaat uit vijf ouderleden en vijf personeelsleden die willen bijdragen aan kwalitatief goed onderwijs en werknemerschap op de scholen van Fortior. In beide geledingen is op dit moment een positie vacant.

Daarnaast heeft de GMR instemmingsrecht t.a.v. bijvoorbeeld vaststelling of wijziging van het schoolplan en –reglement, leerplan, zorgplan, onderwijskundige doelstellingen en adviesrecht t.a.v. bijvoorbeeld het financieel strategisch beleidsplan.

De GMR komt ongeveer 4-5 maal per jaar bij elkaar om samen met het College van Bestuur te vergaderen. Het inlezen in de stukken voor deze vergaderingen vergt ca. 2-4 uur per vergadering. Daarnaast wordt de MR van iedere Fortior school tenminste eenmaal per jaar door een GMR-lid bezocht, hebben we jaarlijks een thema-avond, en is het mogelijk deel te nemen aan commissies (zoals de financiële commissie) en een voor de GMR relevante cursusmiddag en -avond.

In de huidige GMR hebben zitting:

Oudergeleding                                                                     

Voorzitter:
Nicole Nijholt-van de Ven                                                     

Anniek Houben
Niels Jaspers
Koen Saris                                                                                                                                                    

Personeelsgeleding

Secretaris:
Jack Driessen

Sjannie Dobbelsteen
Henny Vullings
Simone Van Beek

Wij zoeken nog gemotiveerde, gekwalificeerde mensen die in overleg met de bestuurder mede willen zorgdragen voor kwalitatief goed onderwijs op de scholen van Fortior.

De GMR is op zoek naar kandidaten die vanuit deskundigheid, interesse en maatschappelijke betrokkenheid mede invulling willen geven aan de GMR!!

Je kunt je opgeven door middel van het sturen van een motivatie van circa 150 woorden. Deze motivatie kun je richten aan de GMR via de email gmr@fortior.nl. Indien er verkiezingen worden gehouden omdat zich meer kandidaten aanmelden zal er door elke MR gestemd worden op de kandidaten. Hierbij kiest de personeelsgeleding voor personeelsleden en de oudergeleding voor ouders.

Vragen naar aanleiding van deze uitnodiging kun je stellen aan Jack Driessen, Secretaris GMR, via telefoonnummer
06-43523948 of via gmr@fortior.nl

Wij zien je kandidaatstelling graag tegemoet.
Indien je een Fortior collega/ouder herkent in dit profiel; moedig hem/haar aan zich kandidaat te stellen.

Cookie instellingen