Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de stichting Fortior bestaat uit vijf personen waarbij naast algemene competenties ook is gekeken naar spreiding van deskundigheid en maatschappelijke achtergrond.

De taken van de Raad van toezicht van de stichting Fortior bestaan uit:
 • Het goedkeuren van de begroting, jaarverslag en het strategisch meerjarenplan.
 • Ook controleert de Raad van Toezicht de wijze waarop het bestuur werkt volgens de code goed bestuur en de regelgeving. Dat betekent dat de raad zich conformeert aan de principes die bijdragen tot:
  • Goed onderwijs voor de kinderen.
  • Verbinding met de maatschappelijke context.
  • Professionaliseren
  • Integriteit en transparantie
 • De Raad van Toezicht controleert de besteding van middelen op doelmatigheid en rechtmatigheid.
 • De Raad van Toezicht stelt jaarlijks een controlerend accountant aan.
 • De Raad van Toezicht is werkgever van de voorzitter van het College van Bestuur.
 • De Raad van Toezicht verantwoordt haar eigen werken onder andere in het jaarverslag van de stichting.
Om inhoud te geven aan haar taken wordt de Raad van Toezicht goed geïnformeerd door de bestuurder maar is de Raad van Toezicht als het informatieverschaffing betreft ook zeker proactief. Daarom spreekt de Raad van Toezicht naast de bestuurder ook regelmatig met de GMR, de directeuren en de accountant.

De Raad van Toezicht evalueert haar werkwijze regelmatig en maakt daarbij ook gebruik van externe deskundigheid.

De leden van de Raad van Toezicht zijn benoemd voor een periode van maximaal vier jaar met een herbenoembaarheid voor een periode van nogmaals maximaal vier jaar.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

Voorzitter:
De heer E.W. (Edwin) Leenes MiF

Vice voorzitter:
Mevrouw drs. J.P. (Anja) Pijls

Lid:
De heer drs. H.G.A.M. (Henk) Janssen 
Mevrouw drs. M.A.H. (Madeleine) Kremers 
Mevrouw drs. J.W.N. Keunen (Josien) EMFC RC
Cookie instellingen